Speakers

Председател на УС на АДВИБ

 

През 1998 г. Даниела дипломира с магистърска степен от Юридическия факултет на Софийския университет и повече от 15 години тя работи в областта на регулацията на капиталовия пазар в България, повишаване на стандартите за разкриване на информация, прилагане на принципите за добро корпоративно управление и корпоративна социална отговорност. В продължение на 13 години Даниела е мениджър по връзки с инвеститорите. В продължение на 10 години тя е има честта да бъде председател на професионалната организация на директорите за връзки с инвеститорите директори в България - АДВИБ. В качеството си на председател на Асоциацията отговаря за осъществяване и координиране на цялостната дейност на организацията и представлява интересите на ДВИ - членове на Асоциацията пред регулаторните органи и други участници на капиталовия пазар в България. Даниела е член на Националната комисия по корпоративно управление, член на Консултативния съвет към председателя на КФН.

От 2005 г. тя е участвала като лектор и модератор на различни конференции, кръгли маси, семинари и други публични мероприятия по различни въпроси, свързани с IR, политики и практики свързани с по корпоративно управление и и корпоративна социална отговорност в българските публични компании.