Агрия Груп Холдинг АД е българска публична компания, която оперира в североизточна България в сферата на агропроизводството и търговията със зърнени продукти. Компанията е с регистриран капитал от 6 800 000 лв., разпределен в 6 800 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1лв.

Развива дейност основно в три направления:

  • Агробизнес (покупка и арендуване на земеделски площи, отглеждане на зърнени и маслодайни култури, изграждане на напоителни системи и др.);
  • Съхранение и преработка на зърно (стопанисване и изграждане на складови стопанства);
  • Търговия и експорт.

Агробизнес

Общата обработваема площ на Агрия Груп Холдинг АД е 180 000 дка., като 53 000 дка от тях са собствени земи. Холдингът развива дейността си в Североизточна България.

Основните култури, които се отглеждат са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Съхранение и преработка на зърно

Агрия Груп Холдинг разполага със складови стопанства в гр. Попово, гр. Девня, с. Янково, с. Славяново, с. Осенец, с. Миладиновци, с. Доброплодно и с. Кардам, с общ капацитет – 160 000 тона.

Зърнобазата в град Попово разполага с мелница с годишен капацитет 30 000 тона. В мелницата се произвеждат брашна, трици, грис и грухана пшеница.

Търговска и експортна дейност

В зърнобазите на холдинга годишно се съхраняват и търгуват между 300 000 и 350 000 тона зърно и маслодайни култури.