Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е организацията на българските работодатели с най-широката представителност. Основана през 1996 г., днес Асоциацията има сериозна репутация в бизнес средите, социалното партньорство и общественото пространство като цяло.

Понастоящем членове на Асоциацията са 69 браншови камари, над 6700 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 342 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 92 общини в страната.

Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

Асоциацията е единствената организация, обединяваща публичните компании организация в страната. Оттук и трайните й интереси към развитието на капиталовите пазари и постоянството в усилията за положително възприемане на статута на емитентите. В тази насока организацията работи в тясно сътрудничество с инвестиционната общност и с институции както на национално, така и на европейско равнище.

В международен план, Асоциацията е член на Международна организация на работодателите (http://www.ioe-emp.org/), Международен конгрес на индустриалците и предприемачите (http://ic-ie.com/en/), Международен координационен съвет на съюзите на работодателите (http://www.rspp.ru/simplepage/133), Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (http://www.ceep.eu/).

Влиянието върху разработването на политики и привнасянето на успешни мерки и добри практики се осъществява и чрез участието на АИКБ както в Европейския икономически и социален съвет (http://www.eesc.europa.eu/), така и в Икономическия и социален съвет на Република България (http://www.esc.bg/).